TV 연출보기   4인 모델보기
     
 
30대 착용모습   30대 고정식
     
 
20대 착용모습   20대 고정형
     
 
30대 연출모습   여성부분탈모
     
 
여성부분가발(탈모)   50대 탈부착모습 1
     
 
여성가발   50대 탈부착모습 2
     
 
흰머리커버   60대 착용모습